Skrivelser och yttranden

Arbetsgruppen för skrivelser, yttranden och överiga ärenden.

Denna arbetsgrupp startades upp efter en proposition på årsmötet 2010, som årsmötet röstade igenom.

Arbetsgruppen ”Skrivelser och yttranden” har i uppdrag att läsa igenom remisser och att lämna yttranden i frågor som rör vår förenings arbetsområde (Härnösands kommun). Här ingår bland annat ärenden där vi ska bli tillfrågade i samråd.

Arbetsgruppen hanterar också liknande ärenden som inkommit från våra medlemmar, våra övriga arbetsgrupper, Länsförbundet, Riksföreningen eller andra kretsar.

Föreningens postmottagare (idag ordföranden) har i uppgift att vidarebefordra remisser och andra försändelser till remissgruppens kontaktperson.

Arbetsgruppens verksamhet är frivilligt som resten av föreningsarbetet, och inget förpliktigande på att svara på alla remisser/önskemål av yttringar som inkommer finns. Gruppens storlek samt tillgång till tid avgör hur mycket arbete som gruppen kan lägga ned. Gruppen avgör själv vilka ärende de vill prioritera. Arbetsgruppens skrivelser och yttranden ska förankras i styrelsen.

Gruppens medlemmar uppmuntras att fråga övriga arbetsgrupper eller styrelsen om hjälp, om de anser att de behöver råd i något ärende.

Vill du vara med i denna arbetsgrupp?
Har du något ärende som du vill att Härnösandskretsen ska arbeta med?
Kontakta arbetsgruppens kontaktperson:
Örjan Asplund, 076-7843531

Läs våra yttranden och skrivelser

2019

Yttrande över kompletterande samråd för ombyggnad av Utsprångskajen

Två förslag har skickats ut på samråd. Det första innebar muddring och dumpning av muddermassor i Älandsfjärden som vi ansåg vara en miljörisk som måste utredas noggrant. I det andra förslaget hade justeringar skett som innebär att behovet av muddring blir litet. Vi tillstyrker det andra förslaget och påpekar att kryssningsfartygen som angör kajen måste kunna anslutas till el från land för att begränsa luftföroreningar och buller från fartygens hjälpmotorer.

NF_yttrande_Utsprångskajen_20190820

NF_yttrande_Kompletteande_samråd_Utsprångskajen_20191008

Yttrande över granskningsförslag över detaljplan för Torsvik 1 och Torsvik 6 (dnr SAM15-1105-214)

Planförslaget är i stort sett detsamma som var på remiss 2016 (se nedan).

NF_yttrande_Torsvik1o6_190726

2018

Samrådsyttrande över detaljplaneändring för Stenhammar 1:84 och 1:88 (DNR: SAM17-1572.214)

Detaljplaneändringen innebär att byggrätten utökas för en befintlig plan utan att mer mark tas i anspråk. Vi har inga invändningar mot ändringen.

 

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Solumshamn 1:25 och 1:162 (dnr SAM10-1488 och SAM17-1102)

Detaljplanen innebär bl a att två bostadshus byggs inom strandskyddat område. Vi avstyrker planen eftersom det inte finns några särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kapitlet 18d §.

NF_yttrande Solumshamn 1_25 och 1_162

2016-2019

Överklagan av hotell vid Kanaludden

Svea HR P 1816-18 Dom 2019-09-19

Synpunkter på RAÄs yttrande i mål P1816-18

Överklagan av Hotellet på Kanaludden

Kommentarer kommunens överklagande

Yttrande MÖD 2018-10-21

Synpunkter på RAÄs yttrande i mål P1816-18

Detaljplan för Hotell vid Kanaludden på samråd

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra en hotell- och konferensanläggning i anslutning till simhallen.

NF_yttrande_Hotell_vid_Kanaludden 160519

2016

Planprogram för Torsvik 6 m. fl. (dnr SAM15-1105-214)

Förslaget innebär att Torsviksområdet bebyggs med i huvudsak bostäder.

NF_yttrande_Torsvik6_160327

NF_yttrande_Torsvik1o6_180204

2015

Åtgärdsvalsstudien för E4-stråket genom centrala Härnösand

Åtgärdsvalsstudien syftar till att förbättra trafiksituationen, boendemiljö och trafiksäkerhet längs E4 genom Härnösands tätort.

Workshop 2 Genomfart Härnösand

Detaljplan för del av Ön 2:52, odlingslotter

I planen föreslås att kolonilotter anläggs vid Kurgrindsbacken som ersättning för de som försvinner när bostäder byggs på nuvarande område.

NF_yttrande_Ön_2_52_odlingslotter 1504029

Förslag till ombyggnad av E4 genom Älandsbro

Syftet är att skapa en säkrare väg och effektivare trafiklösningar.

Yttrande E4 genom Älandsbro 150212

Skrivelse om ekosystemtjänster

Vi föreslår att kommunens översiktsplan kompletteras med ett tematiskt tillägg om ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster

2014

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Strandnära områden pekas ut för bebyggelse som antas kunna leda till en positiv landsbygdsutveckling.

NF_yttrande_Lis-områden_utställning 141123

Detaljplan för del av Bondsjö 17:1 och del av Saltvik 2:35, västra Saltvik industriområde

På ett skogsområde i anslutning till E4 föreslås industribebyggelse

NF_yttrande_SAM_10_0032_VästraSaltvik