Klimat

Klimatgruppen

På årsmötet den 26/2 2007 beslutade Naturskyddsföreningen i Härnösand att bilda en klimatgrupp under 2007. Ett första steg ser du här på vår hemsida!

Hösten 2006 slog frågan om klimatet igenom ordentligt i media, och frågor om växthuseffekt och en varmare planet betraktas av många debattörer som en av de absolut största miljöfrågorna inför framtiden. Naturskyddsföreningen på riksnivå arbetar aktivt med frågorna, och nu är det hög tid att Härnösandskretsen  arbetar med klimatfrågor på lokal nivå.

Kontaktperson:
Göran Abel 0611 – 225 56, 070 – 593 54 82

Uppgifter för en klimatgrupp skulle kunna vara:
–  att samla kunskap om växthusgaser och klimatförändring
–  att sprida allsidig information bland föreningens medlemmar
–  att i mån av möjlighet delta i den lokala debatten
–  att utöva påtryckning på offentlig förvaltning inom Härnösands kommun för att kommunen med sina invånare skall försöka minska sina utsläpp av växthusgaser
–  att på liknande sätt utmana näringslivet i Härnösand till framsynt miljötänkande med konkreta åtgärder
–  att söka samarbete med kretsar i angränsande kommuner och med Naturskyddföreningen Riks.