Årsmöte 2024

Välkommen till årsmötet 2024.

Tid: tisdag den 19:e mars. 18:30 – 21:00

Lokal: Församlingsgården vid Domkyrkan, Franzéngatan 14.

Utöver sedvanliga mötespunkter kommer vi att diskutera aktiviteter under kommande verksamhetsår. Fundera gärna på vad du tycker skulle vara intressant.

Efter årsmötesförhandlingar kommer vi att ha en föreläsning men vi har ännu inte bokat någon föreläsare. Inom några veckor kommer vi att meddela vad föreläsningen handlar om på den här hemsidan.

Möteshandlingar kommer att läggas upp på vår hemsida en vecka före årsmötet: årsmöteshandlingar2024

Motioner till årsmötet lämnas senast den 23 mars per e-post: nfharnosand@gmail.com

Ingen förhandsanmälan behövs.

Föreningen bjuder på fika.

Välkomna till Skogsdagarna i Härnösand!

Under vecka 38 firar Naturskyddsföreningen skogen över hela landet. I Härnösand bjuder kretsens skogsgrupp in till två olika aktiviteter.

Så räddar vi skogen

Tisdag 19e september kommer regionkansliets Maria Danvind och berättar om hur föreningen jobbar med att skydda skog, och hur man själv kan hjälpa till genom att rapportera in arter som man möter. Föreläsning och frågestund.

18.30 – 20.00 i Domkyrkans församlingshem, Härnösand

Kontakt:

Emma Andersson Barkas

070-654 93 77

emma.andersson.b@naturskyddsforeningen.se

Utflykt till Långmyrberget

Söndagen 24e september träffas vi i Långmyrbergets naturreservat väster om Ramvik. Vi kommer känna in skogen och prata om vad som skiljer en naturskog från en brukad skog. Du behöver inte ha några förkunskaper för att hänga med! OBS dålig mobiltäckning i skogen.

Läs mer om Långmyrberget på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/langmyrberget.html

Tid: 10-12 för samtal och promenad i skogen, vi avslutar med egen matsäck och stannar så länge eller kort vi vill.

Vägbeskrivning:

Reservatet ligger väster om Selasjön, cirka 14 kilometer väster om Ramvik. För att nå reservatet, kör du väg 738 mellan Gussjö och Kramfors. Och i höjd med Selasjön, strax söder om byn Storsela, svänger du västerut. Följ skogbilvägen i cirka en kilometer så har du reservatet på vänster sida om vägen. Kör förbi informationsskylten, lite längre fram finns en bra parkeringsficka.

Evenemanget riktar sig till nybörjare men vi kommer gå i stiglös terräng. Ta med matsäck och sittunderlag.

Välkomna!

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Härnösand

Kontakt:

Emma Andersson Barkas

070-654 93 77

emma.andersson.b@naturskyddsforeningen.se

Värna skog med Härnösands Skogsgrupp!

Vad gör en skogsgrupp?

Lokala skogsgrupper jobbar mycket med verktyg som namninsamling, debattartiklar, kurser i artbestämning och inventering samt olika typer av politikerpåverkan för att bevara och skydda närliggande skogar. Vi utbyter kunskap och kanaliserar lokalt engagemang för vår skog. Vi kommer fokusera mest på skogar inom Härnösands kommun där kretsen verkar. Vi har också kontakt med fler skogsgrupper i länet för att kunna samarbeta kring inventeringar och kurser i vårt län och hela landet. Vi samarbetar ofta med andra föreningar som delar våra mål.

Vi besöker också skogar, om så bara för att andas.

Vem får vara med?
Skogsgruppen är öppen för alla, du behöver alltså inte vara medlem i Naturskyddsföreningen men får gärna bli!  Ett medlemskap gör det möjligt för föreningen och kretsen att göra mer.

Kontakta Emma för att gå med i gruppen:

<emma.andersson.b@naturskyddsforeningen.se>

Naturskyddsföreningen polisanmäler miljöbrott

Härnösands Naturskyddsförening anmäler ett artskyddsbrott mot bestämmelserna i miljöbalken 29 ap 2b§. Enligt miljöbalken är det inte tillåtet att med uppsåt eller av oaktsamhet döda, skada, fånga eller störa djur, ta bort, skada eller förstöra djurs fortplantningsområde eller viloplatser. Detta har skett i samband med en avverkning i ett skogsområde norr om bebyggelsen på Bondsjöhöjden där grodors livsmiljö förstörts. Inga som helst naturhänsyn har tagits vid avverkningen och den strider mot den FSC-certifiering som enligt kommunen gäller för kommunens skogar. Ett området har avsatts för att bevara grodornas livsmiljö har omfattande körskador. Maskinerna till och från avverkningsområdet har använt den stig vid vilken grodor observerats.

Rättelse: I samband med polisanmälan fick vi frågan om vi visste vilka som varit inblandade i avverkningen. På vår dokumentation av avverkningen kan man se entreprenörernas namn på utrustning och plastband och vi utgick ifrån att det var dessa som planerat och utfört arbetet. Vi uppgav därför för polisen att Härnö Skog utfört avverkningen. Detta är fel. Härnö Skog hade sålt sin utrustning till annan entreprenör som är den som utfört avverkningen med de maskiner som hade Härnö Skogs logga. Vi vill understryka att det vi polisanmält är ett miljöbrott och inte några företag eller organisationer även om polisanmälan kan tolkas så.

Här kan du läsa polisanmälan: Anmälan miljöbrott

 

Yttrande över detaljplan för Sälstens udde

Naturskyddsföreningen har yttrat sig över ett förslag till detaljplan för Sälstens udde. Planen är att bygga villor och radhus på sluttningen ner mot vattnet. Stora delar av den planerade bebyggelsen kommer att ligga inom strandskyddat område.

Sammanfattningsvis anser vi att:

  • Området som omfattas av strandskyddet ska bevaras och att det inte finns särskilda skäl för att häva strandskyddet
  • Naturinventeringen som Härnösands kommun gjort anser vi är bristfällig och och måste göras om.
  • Att det avsatta naturområdet utvidgas så att de stora skogsalmar som finns i området bevaras.

Läs hela yttrandet här.

Arbetsordning för kretsen

Vid styrelsemöte den 5 oktober antogs en arbetsordning för kretsen. Vid årsmötet den 19 mars fick styrelsen i uppdrag att utarbeta en arbetsordning för kretsen med anledning av en motion till årsmötet. Arbetsordning har tagits fram för att, utöver stadgarna, precisera, strukturera och organisera styrelsens arbete. Av arbetsordningen framgår vilka arbetsuppgifter styrelsen har, hur verksamheten ska kontrolleras och vilka beslut som ska fattas av styrelsen. På så sätt skapas en enhetlig förståelse för vad uppdraget är och hur det ska
utföras.

Länk: 201005 Arbetsordning för Härnösands Naturskyddsförenings styrelse

Förslag till reservat

Styrelsen har skrivit till kommunen om att ett tätortsnära skogsområde nordväst om Bondsjön bör avsättas som reservat med syftet att värna den biologiska mångfalden och friluftslivets intressen. En av våra kunniga medlemmar har inventerat området och även hjälpt till att formulera brevet. Här kan du läsa brevet.

Vi saknar e-postadresser

Ett snabbt och billigt sätt att nå ut med information om aktiviteter och annat som händer i Härnösandskretsen är att använda e-post. Ett fysiskt utskick kostar minst 3000 kronor och det är pengar som gör större miljönytta om de an vänds till aktiviteter av olika slag. Vi saknar dock e-postadresser till nästan hälften av våra medlemmar. Om du inte har fått någon e-post från oss under året ber vi därför dig att fylla i kontaktformuläret genom att klicka på Kontakt längst upp till höger på den här sidan. Fyll också gärna i ditt telefonnummer i fältet Meddelande.

Ansöka om medel för att ordna aktiviteter

Vi vill ha aktiva medlemmar i föreningen och en verksamhet som efterfrågas. Alla medlemmarna har därför möjlighet att komma med idéer om aktiviteter eller projekt de vill genomföra. Styrelsen godkänner de idéer som följer föreningens stadgar och har rimliga kostnader. Medlemmarna själva genomför sin idé med pengar från föreningen och praktiskt stöd från styrelsen. Kontakt