Kretskonferens – Kickoff

Länsförbunden i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen bjuder in till årets kretskonferens på Lappudden, Höga Kusten.

26-28 augusti 2022

Anmäl dig här! 

PROGRAM (kan komma att ändras)

fredag 26/8
Ankomst, middag och trevlig samvaro

lördag 27/8
Förmiddag: 
Utflykt till Bönhamns fiskeläge med lunch ute

Eftermiddag: 
Föreningsföryngring med Kristina Ernehed

söndag 28/8
Natursnokar – vi startar upp på nytt!
Lunch och avslut

Hela konferensen är gratis för dig som är medlem och du kan söka reseersättning från ditt länsförbund!

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller!
OBS! Sista anmälningsdatum är 13 augusti.

Är du inte medlem ännu? Gå in här och bli det för 30kr/månad:
https://www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/bli-medlem/

 

Biologiska mångfaldens dag

Murberget

Söndag 22 maj kl. 10.00-16.00

Den 22 maj uppmärksammar vi tillsammans med Länsmuseet Murberget den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag i Sverige. Programmet innehåller intressanta aktiviteter för alla åldrar på Västernorrlands museum, både inomhus och utomhus.

Program

10.00-16.00 Tipsrunda på friluftsmuseet.

Hämta karta, penna och svarsblankett i entréhallen. Du rättar själv svaren i entrén, där du kan lämna din rättade svarsblankett i en låda. Varje station på tipsrundan har en fråga för barn och en fråga för vuxna. Man får svara på alla såklart om man vill.

11.00-12.00 Föredrag i museets Hörsal.

Cajsa Lindegren från Västernorrlands museum berättar om museets arbete för att öka den biologiska mångfalden på friluftsmuseet. Sara Friberg från Naturskyddsföreningen berättar om ”Biologiska mångfaldens dag” och varför den är värd att uppmärksammas.

14.30-15.30 Vandring på friluftsmuseet med Sara Friberg från Naturskyddsföreningen.

Under vandringen försöker vi tillsammans hitta så många arter som möjligt. Samling vid museibyggnadens entré. Alla åldrar kan vara med. Har man svårt att gå kan man sitta och räkna arter eller röra sig på liten yta.

Kostnadsfria aktiviteter.

På Länsmuseets hemsida finns mer information om biologisk mångfald:

Biologiska mångfaldens dag – Västernorrlands museum (vnmuseum.se)

 

Årsmöte 2022

Tid: onsdagen den 30 mars kl 19:00

Lokal: Olof Högbergssalen, plan 1 på Sambiblioteket

Välkommen till årsmötet 2022. Även om pandemin inte är helt över kommer vi att ha ett fysiskt möte i år. Vi kommer att hålla till i en tillräckligt stor lokal för att vi ska kunna hålla avstånd.

Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år. Vi är för få aktiva medlemmar och vi behöver vara fler för att kunna bedriva en bra verksamhet. Hör av dig om du vill engagera dig, även en liten insats är värdefull.

Ta chansen att påverka föreningen, vi hoppas att vi ses på årsmötet!

Möteshandlingar hittar du här: Årsmöteshandlingar NF Härnösand 2022.

Efter årsmötet kommer Sara Friberg att berätta om stadsodlingsprojektet. Stadsodling kan berika stadsmiljön och kan vara ett sätt att göra en tråkig eller otrygg plats lite trevligare. Dessutom gynnar stadsodling biologisk mångfald och ger ökad förståelse för ekologiska processer.

Ingen förhandsanmälan behövs.

Föreningen bjuder på fika.

 

Yttrande över detaljplan för Sälstens udde

Naturskyddsföreningen har yttrat sig över ett förslag till detaljplan för Sälstens udde. Planen är att bygga villor och radhus på sluttningen ner mot vattnet. Stora delar av den planerade bebyggelsen kommer att ligga inom strandskyddat område.

Sammanfattningsvis anser vi att:

  • Området som omfattas av strandskyddet ska bevaras och att det inte finns särskilda skäl för att häva strandskyddet
  • Naturinventeringen som Härnösands kommun gjort anser vi är bristfällig och och måste göras om.
  • Att det avsatta naturområdet utvidgas så att de stora skogsalmar som finns i området bevaras.

Läs hela yttrandet här.

Yttrande över ny översiktsplan för Härnösands kommun

Härnösands naturskyddsförening har yttrat sig över förslaget till ny översiktsplan för Härnösand – Översiktsplan 2040. Det genomgående temat i yttrandet är att biologisk mångfald inte betraktas som ett viktigt mål och att de åtgärder som föreslås leder till minskad biodiversitet. En FN-rapport har visat att jämte klimatförändringarna är förlusten av biologisk mångfald vår tids stora ödesfråga.  Globalt, nationellt, regionalt och lokalt befinner vi oss mitt inne i en kris kopplat till en rekordsnabb utarmning av växt- och djurliv. Av översiktsplaneförslaget kan man inte se hur kommunen tänker axlar detta ansvar. När inte målet om och arbetet med biologisk mångfald ses som prioriterat anser Naturskyddsföreningen att kommunen undandrar sig ansvaret för att bidra till att de regionala och nationella och globala miljömålen nås.

Vi är också kritisk till att kommunen föreslår bebyggelse kring sjöar som är konflikt med värdefull natur eller kan innebära framtida problem med vår dricksvattenförsörjning. Planerade exploateringar minskar möjligheter att klara ställda kvalitetskrav och miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster. Områden för bebyggelse har även pekats ut inom områden som är markerade som framtida riskområden för ras, skred och översvämning eller utredningsområden för klimatanpassning. En översiktsplan ska inte skapa framtida problem utan bidra till ett robust framtida samhälle.

En hållbarhetsbedömning av planen har gjorts och redovisas i en bilaga. Naturskyddsföreningen anser att den är missvisande och skönmålar hur planen påverkar hållbarheten. Ett stort antal åtgärder anges som positiva trots att de i bästa fall inte leder till försämrad hållbarhet. Den metod man använder vid bedömningen är relativistisk i förhållande till en utveckling som inte leder till en uthållig utveckling. För att verkligen kunna bedöma om planen leder till en långsiktigt hållbar utveckling krävs en trendbedömning mot hållbarhetsmål.

Läs hela yttrandet här.

Arbetsordning för kretsen

Vid styrelsemöte den 5 oktober antogs en arbetsordning för kretsen. Vid årsmötet den 19 mars fick styrelsen i uppdrag att utarbeta en arbetsordning för kretsen med anledning av en motion till årsmötet. Arbetsordning har tagits fram för att, utöver stadgarna, precisera, strukturera och organisera styrelsens arbete. Av arbetsordningen framgår vilka arbetsuppgifter styrelsen har, hur verksamheten ska kontrolleras och vilka beslut som ska fattas av styrelsen. På så sätt skapas en enhetlig förståelse för vad uppdraget är och hur det ska
utföras.

Länk: 201005 Arbetsordning för Härnösands Naturskyddsförenings styrelse

Förslag till reservat

Styrelsen har skrivit till kommunen om att ett tätortsnära skogsområde nordväst om Bondsjön bör avsättas som reservat med syftet att värna den biologiska mångfalden och friluftslivets intressen. En av våra kunniga medlemmar har inventerat området och även hjälpt till att formulera brevet. Här kan du läsa brevet.

Vi saknar e-postadresser

Ett snabbt och billigt sätt att nå ut med information om aktiviteter och annat som händer i Härnösandskretsen är att använda e-post. Ett fysiskt utskick kostar minst 3000 kronor och det är pengar som gör större miljönytta om de an vänds till aktiviteter av olika slag. Vi saknar dock e-postadresser till nästan hälften av våra medlemmar. Om du inte har fått någon e-post från oss under året ber vi därför dig att fylla i kontaktformuläret genom att klicka på Kontakt längst upp till höger på den här sidan. Fyll också gärna i ditt telefonnummer i fältet Meddelande.

Ansöka om medel för att ordna aktiviteter

Vi vill ha aktiva medlemmar i föreningen och en verksamhet som efterfrågas. Alla medlemmarna har därför möjlighet att komma med idéer om aktiviteter eller projekt de vill genomföra. Styrelsen godkänner de idéer som följer föreningens stadgar och har rimliga kostnader. Medlemmarna själva genomför sin idé med pengar från föreningen och praktiskt stöd från styrelsen. Kontakt