Naturtypsbeskrivning av Murberget

Naturtypsbeskrivning av Murberget

Murbergets högre liggande partier, domineras av hällmarkstallskog. Tallarna är knotiga och krokiga, och vissa har en dokumenterad ålder på 300 år. Gradvis övergår hällmarkstallskogen i senvuxen grannaturgranskog i lägre partier. Jordtäcket är tunt, och vissa partier är blockiga av forna strandlinjer.

Dessa två naturtyper, hällmarkstallskog och grannaturskog, dominerar större delen av Murberget. Miljön präglas av karghet och vildmarkskaraktär, som uppkommit av de geologiska förutsättningarna, långvarig kontinuitet och långsamväxande träd.

De långsamt växande granarna har gett upphov till högkvalitativa lågor. På granlågorna växer vedsvampar som t ex den rödlistade stjärntaggingen och signalarterna ullticka och kötticka.

Torrgranar är ett vanligt inslag, men torrakor är desto sällsyntare.

Lövinslaget är relativt lågt, och består främst av enstaka björkar, men även asp och rönn förekommer. Här och var, förekommer mindre vattensamlingar, myrmarker och sumpskogar.

Murbergets lägre partier har ett tjockare jordtäcke, och är något mer frodvuxen. Skogen här består främst av gammal blåbärsrisgranskog, med en hög frekvens av naturvärdesträd. Även här finns död ved i form av torrgranar, och granlågor. De äldsta granarna har en dokumenterad ålder på 250 år.

År 2004 upptog Härnösands kommun ett kalhygge på Murbergets norra sluttning. På västra sidan av Murberget bedrivs också aktivt skogsbruk och mindre arealer av contortaplantage och ungskog finns spridda i Murbergets lägre delar.

Det som finns kvar av gammal skog, är främst koncentrerad till Murbergets östra och södra del, varav en stor andel ligger på länsmuseets mark.

Det har aldrig gjorts någon omfattande artinventering på Murberget. Men rör man sig i de naturskogsartade delarna dröjer det inte länge innan man hittar intressanta vedsvampar och den rödlistade laven violettgrå tagellav. Fynd av rödgul trumpetsvamp och korktaggsvampar (ej bestämda till arter) visar på att en inventering av marksvampar nog skulle resultera i fynd av ytterligare signal- och rödlistade arter. En fågel- och lavinventering är önskvärd för att på ett rättvist sätt kunna presentera naturvärdena på Murberget.

Generellt sett är karga barrskogar, såsom de på Murberget, naturligt artfattiga. Naturvärdena kan dock ändå vara höga, här i form av organismer knutna till de kontinuitetsbärande träden, markskiktet och den döda veden.

De artfynd som finns rapporterade ifrån Murberget hittar du under vår sida om artfynd. Länk finns till vänster.