Vår verksamhet

Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan vinstintressen. Omsorg om miljön är vår drivkraft. Verksamheten bygger på medlemmarnas engagemang och finansieras främst genom medlemsavgifter. Tyvärr är vi alltför få aktiva för att kunna bedriva en mångsidig verksamhet. Här tar vi upp områden som vi redan är aktiva inom men även områden som vi skulle vilja arbeta mer med. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill jobba mer aktivt inom något område.  https://harnosand.naturskyddsforeningen.se/kontakta-oss/

 

Klimat

Vi jobbar med klimat- och energifrågor med fokus på positiva budskap och lösningar om hur man kan leva ett klimatvänligt liv.

Läs mer

Biologisk mångfald

Det finns många olika hot mot den biologiska mångfalden: Förstörelse av livsmiljöer, föroreningar, överutnyttjande/ohållbar och invasiva främmande arter. Vi arbetar för att skydda värdefulla natur och att få in den biologiska mångfalden tydligare i samhällsplaneringen.

Skog

Hänsynen till naturen och till den biologiska mångfalden behöver förbättras avsevärt i skogarna i Härnösands kommun. I tätortsnära skogar måste natur- och friluftslivsintressena ha företräde.

Läs mer

Hav

Som kustkommun har Härnösandmycket att erbjuda men det gäller att slå vakt om de värden havet erbjuder. På länsnivå finns en Havsgrupp som arbetar med dessa frågor.

Läs mer

Samhällspåverkan

Vi bevakar att politikerna tar sitt ansvar för natur och miljö. I vårt miljöarbete vill vi också driva på utvecklingen genom att väcka opinion och komma med förslag som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling.

Läs mer

Aktiviteter

Varje år genomför vi ett antal aktiviteter. Vissa är återkommande som t ex medverkan vid nationaldagsfirandet på Murberget, den biologiska mångfaldens dag och skräpplockning. Andra aktiviteter genomförs när styrelsen eller någon medlem tar ett initiativ.